Algemene voorwaarden en huisregels

Op deze pagina kunt U de Algemene Voorwaarden en Huisregels van Khun Mai lezen. Het is belangrijk om deze documenten voor de eerste behandeling door te nemen. Dit om misverstanden tijdens de behandeling te voorkomen. Na het lezen en uw goedkeuring van dit document, kunt u de printversie gebruiken om deze van uw handtekening te voorzien en mee te nemen naar de praktijk voor het eerste consult. Per kalenderjaar zult U dit document moeten ondertekenen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie juni 2018

Artikel  1.

ALGEMEEN

Khun Mai Therapie is een natuurgeneeskundige praktijk gevestigd aan de Philipsdaalder 82 te Dronten, waar paramedische behandelingen worden uitgevoerd. Khun Mai Therapie is aangesloten bij  VBAG, Quasir Klachtbemiddeling, Geschilleninstantie RBCZ en Balens Bedrijfsverzekeringen.  Khun Mai Therapie werkt volgens de reglementen van VBAG. De therapeutische behandelingen worden enkel op locatie aan Philipsdaalder 82 verricht. 

Khun Mai Massage is een massagesalon gevestigd aan de Philipsdaalder 82 te Dronten, waar ontspannende lichaamsbehandelingen worden uitgevoerd. De ontspannende massages hebben een grote diversiteit.

Khun Mai Massage en Khun Mai Therapie worden in het vervolg van dit reglement Khun Mai genoemd. 

De mensen die komen voor een behandeling worden klanten / patiënten genoemd in het vervolg van deze algemene voorwaarden.

Een begrippenlijst en definities staan achter in dit document afgedrukt. Zie hiervoor artikel 20.

Als deze algemene voorwaarden van Khun Mai niet toereikend zijn, gelden de reglementen van VBAG, Quasir en RBCZ. Voor alle problemen bij Khun Mai van allerlei aard, die niet door deze algemene voorwaarden worden opgelost kunt U RBCZ of Quasir Klachtbemiddeling raadplegen.

Artikel 2.

TOEPASSING

 1. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Khun Mai enerzijds en de opdrachtgever / cliënt / patiënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitende de Algemene Voorwaarden van Khun Mai van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.
 3. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Khun Mai aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3.

AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien dit schriftelijk door Khun Mai is bevestigd.
 2. Indien van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door Khun Mai gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en / of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Khun Mai op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Khun Mai een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode  niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4.

WIJZIGING  VAN EEN OPDRACHT OF CONTRACT

 1. Wijzigingen in een opdracht  of contract zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Khun Mai zijn bevestigd.
 2. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
 3. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan een half jaar behoudt Khun Mai zich het recht om halfjaarlijks tarieven, dienstverlening en / of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Khun Mai zal de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van een vol halfjaarcontract over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij bij Khun Mai binnen tien werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigd conform artikel 15.
 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Khun Mai om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en / of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Khun Mai  is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5.

DUUR VAN EEN OPDRACHT OF CONTRACT

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een contract afgesloten bij het geven de door Khun Mai uit te voeren dienstverlening, aangegeven voor de duur van minimaal 1 opkomst, ingaande op de dag welke in de offerte of overeenkomst is vermeld.
 2. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor eenzelfde periode verlengd, tenzij een van de partijen haar met opzegtermijn van 1 kalendermaand bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van reden(en)
 3. Indien sprake is van wijzigingen  van tarieven, dienstverlening en / of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/ of 10b zal Khun Mai de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij Khun Mai binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
 4. Indien er sprake is van een strippenkaart, vertegenwoordigt deze een financiële geldigheid van een jaar. Na het verstrijken van een jaar dient het verschil op de behandeling met het dan gebruikte tarief contant te worden voldaan. Voor cadeaubonnen geldt een financiële geldigheid van 3 maanden of de geldigheidsdatum op het waardepapier. Na geldigheidsdatum is de cadeaubon niet meer inwisselbaar tegen een dienstverlening door  Khun Mai.

Artikel  6.

OMVANG VAN DIENSTVERLENING

 1. De dienstverlening die Khun Mai  aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De diensten  zullen, indien niet anders afgesproken, overeenkomstig het contract en / of overeenkomst gelden gedurende de gehele looptijd van het contract op opdracht. Pauzes en kleine onderbrekingen, bepaald door Khun Mai , zullen geheel voor kosten zijn van Khun Mai.
 2. Behandelingen en therapieën worden gegeven binnen de voor de behandeling / therapie staande tijd. Deze tijd is inclusief omkleden van de cliënt / patiënt en benodigde anamnese. Het maken van vervolgafspraak valt buiten de voor therapie / behandeling gestelde tijd, tenzij het maken van de vervolgafspraken om welke reden dan ook meer dan 5 minuten in beslag neemt. In dat geval zal het geldende behandeltarief in rekening worden gebracht, voor de tijdsduur van het maken van de vervolgafspraak.

Artikel  7.

NIET VERSCHIJNEN

 1. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Khun Mai haar diensten verlenen volgens een voor Khun Mai gangbaar behandelschema. Bij hantering van het genoemde behandelschema komt verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van een persoon / personen voor risico van de opdrachtgever zoals omschreven in artikel 7c.
 2. Indien een deelnemer van een workshop, training of cursus niet verschijnt, is Khun Mai gerechtigd, mits anders overeengekomen, de desbetreffende dienst(en) volgens artikel 8b in rekening te brengen, onverkort haar of zijn  recht op betaling van de alle in deze door haar of hem gemaakte kosten.
 3. Indien een cliënt / patiënt niet verschijnt voor een behandeling / therapie, is Khun Mai gerechtigd, mits anders overeengekomen, de desbetreffende dienst(en) volgens artikel 8a in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 8

ANNULERING

 1. Annulering van een losse behandeling door de cliënt / patiënt dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Khun Mai gerechtigd de desbetreffende diens(en ) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door gemaakte kosten.
 2. Annulering door  deelnemer / opdrachtgever van een workshop, training of cursus is tot 14 dagen voor de aanvang zonder kosten mogelijk.  Annulering tussen 14 dagen en 24 uur voor aanvang is Khun Mai gerechtigd de desbetreffende dienst(en) voor 70% in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten. Indien annulering binnen 24 uur voor aanvang geschiedt of er geen annulering plaatsvindt zonder opkomst van de deelnemer / opdrachtgever, is Khun Mai gerechtigd de desbetreffende dienst(en) voor 100% in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
 3. Annulering van afgesloten contracten / opdrachten voor presentaties, demonstraties, bedrijfsmassages, evenementenmassages,  overige behandelingen  en overige dienstverleningen op locatie dienen door de opdrachtgever / contactpersoon uiterlijk een kalendermaand voor de aanvangsdag schriftelijk per aangetekende brief te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Khun Mai €  150,- administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Khun Mai gerechtigd de desbetreffende dienst(en) 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
 4. Bij annulering gedaan door Khun Mai zullen bij een losse behandeling de cliënt / patiënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Indien Khun Mai  binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling een losse behandeling annuleert wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding van de door Khun Mai geannuleerde afspraak is voor beide partijen niet van toepassing.
 5. Bij het annuleren van massagesop locatie / workshop / cursussen / training / lezing / presentaties / demonstraties gedaan door Khun Mai wordt het door de deelnemer / opdrachtgever betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de deelnemer / opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade worden niet door Khun Mai  vergoed.
 6. Indien annulering van een losse behandeling niet heeft plaats gehad of minder dan 24 uur van te voren is afgemeld heeft Khun Mai het recht om bij een eventuele  vervolgafspraak   € 12,50 extra te rekenen aan administratiekosten, indien de patiënt / klant besluit om toch nog op een later tijdstip een behandeling te ondergaan. 
 7. Indien een klant / patiënt weigert om over te gaan tot betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen, omdat deze geen behandeling / massage heeft genoten of om een andere reden is Khun Mai gerechtigd om extra 25% sanctiekosten in rekening te brengen bij de eerste aanmaning. Dit bovenop de € 12,50 aan administratiekosten en de wettelijke rente. Bij een tweede aanmaning is Khun Mai gerechtigd om 50% sanctiekosten in rekening te brengen. Indien de klant / patiënt alsnog besluit om niet te betalen is Khun Mai gerechtigd om een incassobureau naar eigen keuze in te schakelen. Alle kosten die samenhangen met het inschakelen van het incassobureau en de werkzaamheden die door het incassobureau gemaakt worden, worden bij de client / patiënt in rekening gebracht.
 8. Indien de kosten zoals bepaald in artikel 8a t/m 8f niet door de opdrachtgever / klant / client / patiënt voldaan worden binnen de daarvoor geldende termijn van 14 dagen voor particulieren en 1 maand voor bedrijven, is Khun Mai gerechtigd om de aanmaningen met de daaraan hierboven beschreven kosten in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever / klant / patiënt / klant alsnog besluit om niet te betalen is Khun Mai gerechtigd om een incassobureau naar eigen keuze in te schakelen. Indien de opdrachtgever / klant / patiënt besluit om ook het gekozen incassobureau te negeren is Khun Mai gerechtigd om verdere juridische stappen te ondernemen. 
 9. Bij het in artikel 8h genoemde verzuim komen alle rechterlijke en buiten rechterlijke kosten voor rekening van de client / patiënt / opdrachtgever / klant. Daaronder vallen onder andere de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus , vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. Gebruikelijke tarieven.
 10. Voor het geval naar het oordeel van Khun Mai de financiële positie van de opdrachtgever / client / patiënt / klant risico’s met zich meebrengt, is Khun Mai gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en / of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
 11. Bij overschrijding van de betalingstermijn van een aanbetaling is Khun Mai gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. De opdrachtgever van therapieën en massages op locatie dient een deugdelijke verwarmde, ethisch en hygiënisch verantwoorde vrije ruimte per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van de door Khun Mai aangeboden diensten.
 2. De opdrachtgever van workshops / trainingen/ cursussen / demonstraties op locatie dient een deugdelijke verwarmde,  ethische en hygiënisch  verantwoorde vrije ruimte ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Khun Mai aangeboden diensten.
 3. De opdrachtgever van massages / workshops / trainingen / cursussen / demonstraties op locatie dient er zorg voor te dragen dat Khun Mai  ten aller tijden de werkzaamheden ethisch en hygiënisch kan uitvoeren.  Indien blijkt dat de opdrachtgever  hierin in gebreke is gebleven is Khun Mai gerechtigd om de desbetreffende diensten  niet aan te vangen / te onderbreken en de dienst 100% in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
 4. De opdrachtgever is ten allen tijden eindverantwoordelijke en verplicht zichzelf eventueel  in samenwerking met een eigen contactpersoon tot de planning van het behandelschema en de organisatie van de afgesproken dag(en). Eventuele lege plaatsen als ook het niet verschijnen van deelnemers / werknemers / cliënten zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn.
 5. De opdrachtgever dient een contactpersoon kenbaar te maken aan Khun Mai. Deze contactpersoon is tevens verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen in het behandelschema.
 6. De deelnemer / patiënt / werknemer / cliënt dient recentelijk / actueel medicijngebruik, lichamelijke problemen / aandoeningen,   zwangerschap, recentelijk / actueel behandeling door een arts, specialist. therapeut of andere behandelaren kenbaar te maken aan de medewerker(s) van Khun Mai voor aanvang van de behandeling / training / cursus / workshop.
 7. Khun Mai kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsel voortvloeiende uit het verzwijgen van informatie genoemd zoals in artikel 9f.
 8. Khun Mai behoudt zich het recht behandeling te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 9. Khun Mai  is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies, of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar / tijdens / na afloop van een behandeling / therapie / workshop / training / cursus / presentatie / lezing / demonstratie.
 10. Khun Mai streeft ernaar om alle afgesproken diensten doorgang te laten hebben. Mocht door welke omstandigheden dan ook dit niet mogelijk blijken dan tracht Khun Mai hiervoor een gelijkwaardige oplossing / vervanging te verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt heeft Khun Mai het recht om de afgesproken dienst(en) te annuleren. Bij annuleringen gedaan door Khun Mai beroept Khun Mai zich op artikel 8d en 8e

Artikel 10

TARIEVEN

 1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens, tenzij anders is overeengekomen, ter hoogte van een contract geldig.
 2. Khun Mai behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
 3. Khun Mai is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen / therapieën  deze kenbaar te maken aan zijn cliënten / klanten / patiënten.
 4. Op prijzen gehanteerd door Khun Mai wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend.

Artikel 11

GEHEIMHOUDING /PRIVACY

 1. Khun Mai zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden, personeelsleden, deelnemers, cliënten, patiënten, medewerkers en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.
 2. Khun Mai heeft geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder artikel 11a opgelegd aan haar medewerkers.

Artikel 12

DOSSIERBEHEER EN RECHTEN CLIENT.

 1. Khun Mai kan c.q. mag van de betrokken werknemer(s) / deelnemer(s) van de opdrachtgever als ook van de opdrachtgever zelve een dossier bijhouden.
 2. Khun Mai kan c.q. mag van de betrokken cliënt(en) / patiënt(en) een dossier bijhouden.
 3. Khun Mai verwerkt de volgende persoonsgegevens; voornaam en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en E mail adres. Bij minderjarige klanten ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en E mailadres van beide ouders.
 4. Khun Mai verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens, indien dit van belang is bij de begeleiding / behandeling; gezondheidsgegevens, zaken met betrekking tot seksualiteit, huisarts en/ of specialist, begeleiding door andere zorgverleners, school van de minderjarige klant, godsdienst, levensovertuiging. Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldsconflicten in het gezin, documentatie van de behandeling, registratie voortschrijding en effecten van de behandeling, zaken die in de behandelingen besproken worden met klanten die van belang kunnen zijn voor de begeleiding en / of behandeling worden tijdens en / of na afloop van de behandeling vastgelegd in het klantendossier en daarbij , indien van toepassing vermoedelijke vervolgstappen voor de komende behandelingen.
 5. De doelen waarvoor deze worden gebruikt: een doelgerichte begeleiding en / of behandeling te kunnen waarborgen, het afhandelen van betalingen, verzenden van nieuwe of verplaatste of geannuleerde behandelafspraken, klant kunnen bellen / contacten als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Klant informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, verzenden van nieuwsbrieven, om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van klant. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van de belastingdienst en te kunnen voldoen aan de wettelijke dossierplicht.
 6. Naast Khun Mai heeft slechts de betreffende werknemer / deelnemer / cliënt / patiënt recht op inzage in dit dossier. Een opdrachtgever kan slechts inzage in dit dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer / deelnemer, dan wel aan een wettelijke regeling.
 7. Khun Mai hanteert de wettelijke regelgeving en bewaartermijnen, voor hantering (bijzondere) persoonsgegevens / klantdossiers. 15 jaar voor het klantendossier en 7 jaar om te voldoen aan de eisen van de belastingdienst.
 8. De klanten die diensten afnemen bij Khun Mai hebben het recht op informatie , inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klanten kunnen een E mail sturen naar info@khunmaitherapie.nl om een verzoek tot een van deze rechten te doen.  Deze rechten en de manier waarop deze rechten uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke is gepubliceerd op de website.
 9. Khun Mai zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens. Khun Mai verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is. 
 10. Klanten hebben het recht op dataportabiliteit. Khun Mai zorgt ervoor dat de gegevens in een hanteerbaar en veelgebruikt bestand naar de klanten opgestuurd kunnen worden.
 11. Khun Mai beroept zich daarbij op de volgende grondslagen; Toestemming van de betrokken persoon. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. (zoals dossierplicht en eisen belastingdienst). De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen, zoals ongeval in de praktijkruimte. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (zoals eisen Belastingdienst etc.) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. (direct marketing)

Artikel 13

FACTURERING EN BETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient bij een opdracht / contract de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Khun Mai betalen. Betaling per bank is €  5,- duurder dan contante betaling, vanwege de hogere administratiekosten.
 2. Behandelingen welke zijn uitgevoerd in de praktijk van Khun Mai dienen, mits anders overeengekomen, direct na de behandeling contant worden voldaan. Indien contant betalen niet mogelijk is of tenzij anders is overeengekomen, dient een bankbetaling binnen 14 dagen te zijn voldaan. Bij niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken verstuurd Khun Mai naar de betrokken cliënt / patiënt een factuur van betreffende afspraak. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
 3. Therapeutische behandelingen dienen direct na de behandeling contant te worden voldaan. Indien contant betalen niet mogelijk is of tenzij anders is overeengekomen, dient een bakbetaling binnen 14 dagen te zijn voldaan.  Bij niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken verstuurd Khun Mai naar de betrokken cliënt / patiënt een factuur van betreffende afspraak. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Deze behandelingen kunnen niet op een strippenkaart of cadeaubon worden afgeschreven.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever / cliënt / patiënt in verzuim. De verplichting van Khun Mai tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de patiënt / klant / cliënt / opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag in ieder geval de wettelijke rente is verschuldigd.
 5. Bij de in artikel 13d genoemde verzuim komen alle rechterlijke en buitenrechterlijke kosten voor rekening van de opdrachtgever / cliënt / patiënt / klant. Daaronder vallen onder anderen de kosten van de advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 6. Voor het geval naar het oordeel van Khun Mai de financiële positie van de opdrachtgever risico’s met zich brengt, is Khun Mai gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en / of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn van een aanbetaling is Khun Mai gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 8. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet tegen geld inwisselbaar.

Artikel 14

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid  van Khun Mai voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Khun Mai beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Khun Mai wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Khun Mai ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Khun Mai  voor aanspraken door derden, waaronder begrepen de cliënt(en) /patiënt (en) van de opdrachtgever indien Khun Mai uit naam van de opdrachtgever werkzaam is.
 3. Khun Mai is niet aansprakelijk  voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Khun Mai kunnen worden toegerekend.
 4. Schade welke door een opdrachtgever / werknemer / deelnemer / cliënt / patiënt veroorzaakt is aan have en goed welke door Khun Mai beschikbaar is gesteld of welke door Khun Mai is gehuurd / gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.
 5. Khun Mai is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
 6. Khun Mai is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Artikel 15

TUSSENTIJDSE ONTBINDING

 1. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en / of 10b, is in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en / of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief. Deze aangetekende brief dient uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe contractjaar door Khun Mai te zijn ontvangen.
 2. Khun Mai is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
 3. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien;

-De wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is in haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn.

-Ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

-De wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

Artikel 16

EIGENDOM

 1. Apparatuur / materieel / producten / inboedel en inventaris welke eigendom zijn van Khun Mai worden zonder overeenkomst tussen beide partijen niet uitgeleend / verhuurd. Bij  vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Khun Mai doet  Khun Mai direct aangifte bij politie.

Artikel 17.

KENNISNEMING ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden kunt u altijd nalezen op de websites namelijk: www.khunmai.nl , www.khunmaimassage.nl en www.khunmaitherapie.nl . In het kantoor van Khun Mai is ook altijd een uitgeprint exemplaar beschikbaar. Een samenvatting van de  huisregels vind U in de praktijk van Khun Mai. 

Artikel 18.

VEILIGHEID

De klanten dienen zich tijdens het bezoek en de behandeling aan de  richtlijnen van de medewerkers van Khun Mai te houden. Dit in verband met uw eigen veiligheid en voor het rendement van uw behandeling.

Ook bij het uitbreken van brand of bij een incidentele gebeurtenis tijdens uw bezoek aan Khun Mai  dient u de richtlijnen van de medewerkers van Khun Mai op te volgen.

Artikel  19.

DEFINITIES EN BEGRIPPENLIJST

Khun Mai; bestaand uit Khun Mai Massage en Khun Mai Therapie, gevestigd Dronten, 

Philipsdaalder 82, 8253 CM te Dronten, Tel: 0321-311001. Hierna vernoemd Khun Mai. 

(zie ook artikel 1, algemeen)

Medewerker; een persoon welke in dienst of werkzaam is voor en/of onder de naam van Khun Mai. Aangeboden dienstverlening; Natuurgeneeskundige behandelingen en Ontspannende behandelingen ter bevordering van een goede (lichamelijke) gezondheid van personen, groepen en bedrijven middels het verzorgen van diverse erkende natuurgeneeskundige therapieën en massages in de praktijk en op locatie. Hieronder worden naast individuele behandelingen ook workshops, trainingen, cursussen, lezingen, demonstraties en presentaties bedoeld.

Cliënt; de persoon welke een behandeling ondergaat bij een masseur behandelaar / therapeut in dienst of werkende voor Khun Mai.

Patiënt;de persoon welke een behandeling ondergaat bij een behandelaar / therapeut  in dienst of werkende bij Khun Mai.

Therapie / Behandeling; een overeenkomst tussen Khun Mai enerzijds en de cliënt / patiënt anderzijds waarbij tegen betaling door de cliënt / patiënt , een behandeling wordt gegeven door Khun Mai.

Huisregels;het reglement waar de cliënt / patiënt zich aan dient te houden in de aanloop naar en / of tijdens de behandeling / therapie. Huisregels zijn van kracht op de vestiging aan de Philipsdaalder 82 te Dronten.

Opdracht;een overeenkomst tussen Khun Mai enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, een dienst(en) wordt / worden verleend door Khun Mai.

Contract;(ook behandelovereenkomst) een schriftelijke overeenkomst tussen Khun Mai enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever een dienst(en)  wordt / worden verleend door Khun Mai.

Opdrachtgever;de wederpartij van Khun Mai welke Khun Mai de opdracht gegeven heeft tot het geven tegen betaling van massages / behandelingen aan huis of op locatie voor workshops, cursussen, trainingen, behandelingen, demonstraties of presentaties.

Contactpersoon; een personeelslid welke is aangesteld door de opdrachtgever  of de opdrachtgever zelve die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de contacten tussen opdrachtgever en Khun Mai.

Werknemer;een personeelslid van de opdrachtgever.

Deelnemer;de persoon welke deelneemt aan een behandeling, workshop, training, cursus of presentatie in opdracht van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelve.

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. Dit is een beroepsvereniging, die de kwaliteit van de behandelingen van haar leden, zoals Khun Mai garandeert. Klanten kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van hun ziektekostenverzekeraar, indien deze klanten een aanvullend pakket hebben afgesloten.

ADRES:

Secretariaat  VBAG

Europalaan 246

5872 CE Nuenen

Tel:  040-2845952

Website: www.vbag.nl

E-mail: info@vbag.nl

RBCZ

Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Deze Stichting stelt zich tot doel om als overkoepelende organisatie HBO Therapeuten te certificeren en registreren, Een titel die is vastgelegd in het Benelux Merkenbureau, Deze Stichting verleent diensten aan beroepsverenigingen zoals de VBAG.

ADRES:

Secretariaat RBCZ

Postbus 70

4700AB Roosendaal

Tel 0165-564652

Website: www.rbcz.nu

E-mail: info@rbcz.nu

TCZ

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg

TCZ richt zich alleen op het tuchtrecht. De VBAG hanteert zelf een uniforme klachtenregeling. De aard van de klacht bepaalt of het een zaak is voor het tuchtrecht of voor de klachtenregeling. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of over de effecten van een behandeling. Bij de klachtenregeling gaat het vaak om zaken die te maken hebben met communicatie tussen therapeut en klant / patiënt zoals bijvoorbeeld onjuiste facturen en niet nakomen van afspraken.

ADRES:

Secretariaat RBCZ

Postbus 70

4700 AB Roosendaal

Tel: 0165-564652

Website: www.tcz.nu

E-mail: klachten@tcz.nu

WKKGZ

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de Zorg. Dit staat in de WKKGZ

Quasir Klachtbemiddeling;

Bieden een onafhankelijk klachtenregeling die voldoet aan de WKKGZ. Het kan zijn dat de client / patiënt ondanks de zorgvuldigheid waarmee de behandelingen verricht worden toch een klacht heeft over de behandeling. In dat geval dient de klant / patiënt de klachtenprocedure van Khun Mai op te starten door contact op te nemen met Khun Mai en indien gewenst door de klant / patiënt contact op te nemen met Quasir Klachtbemiddeling

Website: www.quasir.nl

Klachtenprocedure

De procedure (het stappenplan), welke aan de eisen van de WKKGZ regeling voldoet, dat gevolgd dient te worden wanneer er ondanks de zorgvuldigheid waarmee de behandelingen verricht worden, de klant / patiënt een klacht heeft. Meer informatie kan opgevraagd worden bij Khun Mai. Er is namelijk een document; “Klachtenprocedure – handleiding voor de klant”

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten